Doświadczenia gromadzone w trakcie ponad 30 lat działalności wskazują na istnienie istotnych trudno zaspokajalnych potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wykluczenia to mają różne przyczyny, wśród których najczęstsze to: stan zdrowia, wiek, miejsce zamieszkania i wynikające stąd bariery geograficzne. Osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym potrzebują naszej długotrwałej pomocy i opieki. Dlatego powołaliśmy do życia Fundację której zadaniami są m.in.:

  • Działanie na rzecz rozwoju edukacji, w tym rozwoju kompetencji kluczowych wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży,
  • Aktywizacja edukacyjna dorosłych oraz dzieci i młodzieży,
  • Upowszechnianie i wspieranie nowoczesnych metod edukacji,
  • Upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, innowacji w edukacji lub innowacji w zarządzaniu zasobami intelektualnymi,
  • Działanie w celu ochrony zdrowia (w szczególności w zakresie profilaktyki i opieki medycznej) osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych, w tym poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
  • Zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych dorosłych oraz dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie placówek oświatowych.